Udhezim

Udhëzim nr. 156, datë 24.07.2019 “Mbi raportimin e shitjeve të policave të sigurimit të punonjësve të punësuar në veprimtarinë minerare nga aksidentet në punë”.

 • Akti ligjor/rregullator: Udhezim
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 156
  Datë: 24/07/2019
 • Hyn në fuqi : 01/09/2019
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori:
 • Fusha: Të Përgjithshme

Objekti i këtij udhëzimi është përcaktimi i procedurës së identifikimit, raportimit të të dhënave të shitjes së policave të sigurimit të punonjësve nga aksidentet personale në fushën minerare, si dhe mënyra e funksionimit të këtij sistemi raportimi.
 

   Materiali i plotë