Rregullore

Rregullore nr. 227, datë 19.12.2019 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike në Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare”.

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 227
  Datë: 19/12/2019
 • Hyn në fuqi : 19/12/2019
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori:
 • Fusha: Të Përgjithshme

Qëllimi i kësaj rregulloreje, është garantimi i një vendimmarrjeje të paanshme, transparente, në interesin më të mirë të mundshëm të publikut, nga zyrtarët publikë të Autoritetit.
 

   Materiali i plotë