Rregullore

Rregullore nr. 104, datë 30.06.2021 “Për standardet e raportimit dhe të mbikëqyrjes së Byrosë Shqiptare të Sigurimit”.

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 104
  Datë: 30/06/2021
 • Hyn në fuqi : 01/07/2021
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori:
 • Fusha: Tregu i Sigurimeve

Qëllimi i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rolit mbikëqyrës, përmbajtjes, afateve, kërkesave për raportim dhe miratim të Byrosë Shqiptare të Sigurimit, në Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare.
 

   Materiali i plotë