Rregullore

Rregullore nr. 107, datë 30.06.2021 “Mbi përmbajtjen, afatet kohore dhe formën e raporteve të Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive, Shoqërive Administruese dhe Depozitarëve”.

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 107
  Datë: 30/06/2021
 • Hyn në fuqi : 30/06/2021
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori:
 • Fusha: Tregu i Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive

Kjo rregullore, ka për qëllim të përcaktojë rregullat lidhur me përmbajtjen, afatet kohore dhe formën e raportimit të pasqyrave financiare dhe raporteve të tjera të Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive, Shoqërive Administruese dhe Depozitarëve, në Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare.
 

   Materiali i plotë