Rregullore

Rregullore nr. 38, datë 28.05.2015 "Për formatin e detajuar, minimumin e objektit dhe të përmbajtjes së raportit të auditimit, të shoqërisë së sigurimit"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 38
  Datë: 28/05/2015
 • Hyn në fuqi : 28/05/2015
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori: Mbikeqyrje, Disiplinim
 • Fusha: Tregu i Sigurimeve

Kjo rregullore synon të përcaktojë elementët e nevojshëm mbi objektin, formën dhe përmbajtjen e raportit të auditimit bazuar në natyrën specifike të veprimtarisë së shoqërisë së sigurimit.
Dispozitat e kësaj rregulloreje zbatohen për auditimin ligjor (auditimi) të shoqërive të sigurimit.

(Ndryshuar me Vendimin e Bordit nr. 151, datë 30.11.2017)

   Materiali i plotë