Rregullore

Rregullore nr. 34, datë 28.05.2015 "Për raportimin e detyruar dhe periodik të shoqërive të sigurimit dhe risigurimit"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 34
  Datë: 28/05/2015
 • Hyn në fuqi : 28/05/2015
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori: Mbikeqyrje, Disiplinim
 • Fusha: Tregu i Sigurimeve

Kjo rregullore ka objekt përcaktimin e formës, mënyrës, përmbajtjes, listës, periudhës si dhe afateve kohore për përgatitjen nga ana e shoqërisë së sigurimit të pasqyrave financiare dhe raporteve të tjera të detajuara mbi veprimtarinë e saj.

(Ndryshuar me Vendimin e Bordit nr. 17, datë 26.02.2016)

(Ndryshuar me Vendimin e Bordit nr. 77, datë 30.05.2016)


(Ndryshuar me Vendimin e Bordit nr. 107, datë 31.05.2019)
 

   Materiali i plotë