VKM

VKM nr. 5, datë 07.01.2009 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 96, datë 03.02.2008 të Këshillit të Ministrave "Për aktivet në mbulim të provigjoneve teknike dhe matematike, dhe investimet e tyre nga shoqëritë e sigurimeve""

 • Akti ligjor/rregullator: VKM
 • Miratoi : Keshilli i Ministrave
 • Numër: 5
  Datë: 07/01/2009
 • Hyn në fuqi : 07/01/2009
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori:
 • Fusha: Tregu i Sigurimeve

Këto ndryshime në VKM nr. 96 datë 03.02.2008, kanë për qëllim rritjen e kufirit të sipërm të lejueshëm për investimin e provigjoneve teknike e matematike në toka dhe ndërtime, i cili do të jetë në masën 30 përqind, nisur dhe nga mundësitë e kufizuara të investimit brenda vendit.

   Materiali i plotë