Rregullore

Rregullore nr. 114, datë 11.09.2008 "Për Konfidencialitetin në Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 114
  Datë: 11/09/2008
 • Hyn në fuqi : 11/04/2009
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori: Administrim i Brendshem
 • Fusha: Të Përgjithshme

Objekt i kësaj rregulloreje është klasifikimi, ruajtja dhe administrimi i informacionit jopublik në Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare.

(Ndryshuar me Vendim Bordi nr. 29, datë 26.03.2009)

(Ndryshuar me Vendim Bordi nr. 134, date 21.12.2015)

(Ndryshuar me Vendim Bordi nr. 152, datë 30.11.2017)

(Ndryshuar me vendimin e Bordit nr. 247, datë 20.12.2018)

   Materiali i plotë