Rregullore

Rregullore nr. 21, datë 26.03.2009 "Për kushtet e autorizimit të kujdestarit të letrave me vlerë të Qeverisë"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 21
  Datë: 26/03/2009
 • Hyn në fuqi : 26/03/2009
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori: Licencim dhe Monitorim
 • Fusha: Tregu i Titujve

(Ndryshuar me vendimin e Bordit nr.79, datë 28.08.2009) Kjo Rregullore ka për qëllim përcaktimin e kushteve të kryerjes së transaksioneve që lidhen me kujdestarinë e letrave me vlerë të Qeverisë dhe mënyrës së autorizimit të bankave për kryerjen e kësaj veprimtarie.

(Ndryshuar me vendimin e bordit nr. 29, datë 19.03.2010)

   Materiali i plotë