Akte Nënligjore

Rregullore nr. 85, datë 03.07.2017 "Mbi licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë së vlerësuesit të dëmeve në sigurime"

Objekt i kësaj rregulloreje është përcaktimi i kërkesave, procedurave, afateve për licencimin dhe rinovimin e licencës [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 03/07/2017
 

Rregullore nr. 57, datë 26.05.2017 "Mbi llogaritjen e Mbajtjes Neto të Mbulimit Maksimal Agregat të rreziqeve që rrjedhin nga kontratat e sigurimit"

Objekti i kësaj rregulloreje është të përcaktojë rregulla për shoqëritë e sigurimit në lidhje me llogaritjen [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 01/01/2019
 

Rregullore nr. 56, datë 26.05.2017 "Për transferimin e portofolit të sigurimit në lidhje me vendet anëtare"

Objekt i kësaj rregulloreje është të përcaktojë rregullat për transferimin e portofolit të sigurimit në lidhje [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi :
 

Rregullore Nr. 55, datë 26.05.2017 "Mbi mbikëqyrjen e grupit të sigurimit"

Objekt i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rregullave, kushteve dhe kërkesave për realizimin e mbikëqyrjes së [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 01/01/2018
 

Rregullore nr. 54, datë 26.05.2017 "Mbi likuidimin e detyrueshëm të degës së shoqërisë së sigurimit, të një vendi të huaj dhe një vendi anëtar të BE-së"

Objekt i kësaj rregulloreje është të përcaktojë rregullat e likuidimit të detyrueshëm të degës së [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 26/05/2017
 

Rregullore nr. 200, datë 27.12.2016 "Për aktivet në mbulim të provigjoneve matematike dhe llojet e investimeve të lejuara të këtyre aktiveve"

Objekti i rregullores është përcaktimi i llojeve dhe karakteristikave të aktiveve në mbulim të provigjoneve matematike, [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 27/12/2016
 

Rregullore nr. 187, datë 24.11.2016 “Mbi bazat dhe metodat e llogaritjes së provigjoneve matematike, mënyrat e mbajtjes së provigjoneve matematike dhe kriteret e procedurat e miratimit të tyre”

Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i parimeve, i bazave teknike dhe i metodave të llogaritjes së  provigjoneve [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 24/11/2016
 

Rregullore nr. 154, datë 29.09.2016 "Mbi pezullimin e shitjes dhe shlyerjes së kuotave në Fondet e Investimeve"

Qëllimi i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rregullave, kushteve dhe procedurave për pezullimin e shitjes dhe shlyerjes [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 29/09/2016
 

Manuali i Mbikëqyrjes me Bazë Rreziku të Fondeve Vullnetare të Pensionit nr. 146, datë 29.09.2016

Objektivi i këtij manuali është t’i sigurojë AMF-së material thelbësor referimi për të mundësuar zbatimin [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 29/09/2016
 

Manuali i Mbikëqyrjes për Parandalimin e Pastrimit të Parave nr. 136, datë 29.09.2016

Objekti i këtij manuali është garantimi që siguruesit dhe bizneset të cilave u shërbejnë janë në dijeni për [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 29/09/2016