Direktiva & Rregullore të BE-së

Në këtë seksion të faqes do të gjeni legjislacionin Evropian që rregullon sektorin financiar jobankar respektivisht: tregun e sigurimeve, tregun e pensioneve vullnetare, tregun e titujve dhe tregun e sipërmarrjeve të investimeve kolektive.

Lista e tregjeve të rregulluara në BE

Faqja web e legjislacionit Evropian

Direktiva e Tetë e Këshillit 84/253/KEE, datë 10 prill 1984, mbështetur në nenin 54 pika 3 germa "g" të Traktatit për miratimin e personave përgjegjës për kryerjen e auditimeve ligjore të dokumenteve kontabël

Direktiva 2005/68/KE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit, datë 16 nëntor 2005, mbi risigurimin dhe Direktivat ndryshuese të Këshillit 73/239/KEE, 92/49/KEE si dhe Direktivat 98/78/KE dhe 2002/83/KE (Tekst me rëndësinë e ZEE-së)

Direktiva 2002/92/KE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit, datë 9 dhjetor 2002, për ndërmjetësimin në sigurime

Direktiva 2002/83/KE e Parlamentit Europian dhe e Këshillit, datë 5 nëntor 2002, për sigurimin e jetës

Direktiva 2002/13/KE e Parlamentit Europian dhe e Këshillit, datë 5 mars 2002, për ndryshimin e Direktivës së Këshillit 73/239/KEE në lidhje me kërkesat për nivelin e aftësisë paguese për ndërmarrjet e sigurimeve jo-jetë

Direktiva 2001/17/KE e Parlamentit Europian dhe e Këshillit, datë 19 mars 2001, për riorganizimin dhe likuidimin e ndërmarrjeve të sigurimeve

Direktiva 98/78/KE e Parlamentit Europian dhe e Këshillit, datë 27 tetor 1998, për mbikëqyrjen shtesë të ndërmarrjeve të sigurimeve në grupin e sigurimeve

Direktiva e Këshillit 92/49/KEE, datë 18 qershor 1992, për bashkërendimin e akteve ligjore, nënligjore dhe administrative në lidhje me sigurimet e drejtpërdrejta me përjashtim të sigurimit të jetës, dhe për ndryshimin e Direktivës 73/239/KEE dhe Direktivës 88/357/KEE (Direktiva e tretë për sigurimet jo-jetë)

Direktiva 2011/61/BE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit, datë 8 qershor 2011, "Për administruesit e fondeve alternative të investimit" dhe që ndryshon Direktivat 2003/41/KE dhe 2009/65/KE dhe Rregulloret (KE) nr. 1060/2009 dhe (BE) nr. 1095/2010

Direktiva 2009/65/KE E Parlamentit Evropian dhe e Këshillit, datë 13 korrik 2009, “Për koordinimin e ligjeve, rregulloreve dhe dispozitave administrative që lidhen me sipërmarrjet e investimeve kolektive në tituj të transferueshëm (SIKTT)”