Direktiva & Rregullore të BE

Në këtë seksion të faqes do të gjeni legjislacionin Evropian që rregullon sektorin financiar jo-bankar respektivisht: tregun e sigurimeve, tregun e pensioneve vullnetare, tregun e titujve dhe tregun e sipërmarrjeve e investimeve kolektive.

Lista e tregjeve te rregulluara në BE

Faqja web e legjislacionit Evropian

DIREKTIVË 2014/65/BE E PARLAMENTIT EVROPIAN DHE E KËSHILLIT, DATË 15 MAJ 2014, "PËR TREGJET E INSTRUMENTEVE FINANCIARE DHE QË NDRYSHON DIREKTIVËN 2002/92/KE DHE DIREKTIVËN 2011/61/BE"

Direktivë 2003/71/KE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit, date 4 Nëntor 2003, “Për prospektin që do të publikohet kur titujt i ofrohen publikut ose pranohen për t'u tregtuar dhe që ndryshon Direktivën 2001/34/KE”

Direktivë 2003/6/KE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit, datë 28 Janar 2003, “Për tregtimin me informacionet e privilegjuara dhe manipulimin e tregut (abuzimi me tregun)”

DIREKTIVA 2009/138/KE E PARLAMENTIT EVROPIAN DHE E KËSHILLIT, DATË 25 NËNTOR 2009, "PËR FILLIMIN DHE ZHVILLIMIN E VEPRIMTARIVE TË SIGURIMIT DHE TË RISIGURIMIT" (DIREKTIVA PËR AFTËSINË PAGUESE II)

Direktiva e Këshillit 73/240/KEE, datë 24 korrik 1973, që heq kufizimet mbi lirinë e vendosjes në veprimtarinë tregtare të sigurimit të drejtpërdrejtë me përjashtim të sigurimit të jetës

Direktiva e dytë e Këshillit 88/357/KEE, datë 22 qershor 1988, për bashkërendimin e akteve ligjore, nënligjore dhe administrative në lidhje me sigurimet e drejtpërdrejta me përjashtim të sigurimit të jetës, ku parashikohen dispozitat për mundësimin e ushtrimit të efektshëm të lirisë për të ofruar shërbime dhe ku ndryshohet Direktiva 73/239/KEE

DIREKTIVA E KËSHILLIT, datë 10 dhjetor 1984 për ndryshimin, sidomos lidhur me asistencën turistike, e Direktivës së Parë (73/239/KEE) për bashkërendimin e akteve ligjore, nënligjore dhe administrative që kanë të bëjnë me fillimin dhe ndjekjen e veprimtarisë tregtare të sigurimit të drejtpërdrejtë me përjashtim të sigurimit të jetës (84/641/KEE)

DIREKTIVA E KËSHILLIT, datë 30 maj 1978, për bashkërendimin e akteve ligjore, nënligjore dhe administrative në lidhje me bashkësigurimin në Komunitet (78/473/KEE)

Direktiva 2009/103/KE e Parlamentit Europian dhe e Këshillit, datë 16 shtator 2009, për sigurimin e përgjegjësisë civile në lidhje me përdorimin e mjeteve motorike dhe për zbatimin me forcë të detyrimit për të marrë një sigurim të tillë (tekst që lidhet me ZEE-në)

Direktiva e parë e Këshillit 73/239/KEE, datë 24 korrik 1973, për bashkërendimin e akteve ligjore, nënligjore dhe administrative që kanë të bëjnë me fillimin dhe ndjekjen e veprimtarisë tregtare të sigurimit të drejtpërdrejtë me përjashtim të sigurimit të jetës