Ligje

Ligji nr. 9572, datë 03.07.2006 "Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare" (NDRYSHUAR)

 • Akti ligjor/rregullator: Ligje
 • Miratoi : Kuvendi
 • Numër: 9572
  Datë: 03/07/2006
 • Hyn në fuqi : 10/08/2006
 • Botuar në: Fletore Zyrtare Nr. 78
  Datë: 26/07/2006
 • Sektori:
 • Fusha: Të Përgjithshme

Qëllimi i këtij ligji është krijimi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, si institucioni i vetëm kompetent për licencimin e subjekteve në fushën financiare jobankare dhe mbikëqyrjen e veprimtarisë së këtij tregu.

(Ndryshuar me Ligjin nr. 54/2014 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin nr. 9572, datë 3.7.2006 “Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare’”)

   Materiali i plotë