Media: Njoftime

Zhvillimet e Tregut me Pakicë të Letrave me Vlerë të Qeverisë për periudhën janar-mars 2020

30 Prill 2020

Volumi i tregut sekondar të letrave me vlerë të Qeverisë për periudhën janar-mars 2020, u dominua në masën 77.20% në instrumente afatshkurtër (bono thesari) dhe 22.80% nga transaksionet në instrumente afatgjatë (obligacione). Parë nga këndvështrimi i numrit të transaksioneve, 90.61% e të gjitha transaksioneve të [...]

Miratohet projektligji “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive”

30 Prill 2020

Kuvendi miratoi sot, më 30 prill 2020, në seancë plenare projektligjin "Për sipërmarrjet e investimeve kolektive". Puna për hartimin e ligjit të ri në fushën e sipërmarrjeve të investimeve kolektive nisi që në vitin 2016 me Projektin “Forcimi i kapaciteteve mbikëqyrëse të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare: [...]

Për zhvillimin e testimit për vlerësues dëmesh në sigurime

29 Prill 2020

Në zbatim të nenit 227 pika 1/dh të Ligjit nr. 52, datë 22.05.2014 “Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit” dhe nenit 7, të Rregullores nr.35, datë 27.03.2019, “Mbi organizimin dhe funksioninim e testimit të njohurive të kandidatëve që aplikojnë për licencë/rinovim licence në AMF”,  Autoriteti [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën janar – mars 2020

24 Prill 2020

Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për periudhën janar - mars 2020 kapën vlerën mbi 3,590 milionë lekë, ose 9.56% më pak se në periudhën janar - mars 2019. Gjatë periudhës janar - mars 2020, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 240,514 me një ulje  prej 12.86% krahasuar me periudhën [...]

AMF kontribuon në fondin anti COVID-19

10 Prill 2020

Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, në kuadër të situatës së krijuar nga pandemia globale e COVID-19, ka marrë sot, më 10 prill 2020, disa vendime. Autoriteti po vijon të monitorojë zhvillimet në tregjet nën mbikëqyrje, me qëllim garantimin e stabilitetit financiar dhe marrjen e masave të nevojshme në mbrojtje [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

10 Prill 2020

Në mbledhjen e datës 10 prill 2020, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Miratimin e kontributit në fondin anti COVID-19, të një pjese të shpërblimit/pagave të drejtuesve të AMF-së; Miratimin e pezullimit të shpërndarjes së dividendëve nga shoqëritë e sigurimit; Miratimin [...]

Mbi pezullimin e shpërndarjes së dividendit nga shoqëritë e sigurimit në kushtet e situatës së Covid-19

7 Prill 2020

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare është duke ndjekur me kujdes të veçantë të gjitha zhvillimet në tregjet nën mbikëqyrje, që lidhen me situatën e krijuar nga Covid-19. Në linjë me rekomandimet e Autoritetit Europian të Sigurimeve,(EIOPA), si edhe rregullatorëve të tjerë homologë, AMF u kërkon [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

7 Prill 2020

Ditën e premte, datë 10.04.2020, ora 10:00, zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite:   Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Miratimi i rendit të ditës; Projekt “Për kontributin në fondin anti COVID-19, të një pjese të shpërblimit/pagave [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

1 Prill 2020

Në mbledhjen e datës 31 mars 2020, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Miratimin e provigjoneve teknike dhe matematike të shoqërive të sigurimit, siç paraqiten në 31 dhjetor 2019; Miratimin e primeve të rrezikut për efekt të llogaritjes së nivelit të provigjoneve të sigurimit të [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën janar – shkurt 2020

31 Mars 2020

Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për periudhën janar - shkurt 2020 kapën vlerën mbi 2,656 milionë lekë, ose 12.12% më shumë se në periudhën janar - shkurt 2019. Gjatë periudhës janar - shkurt 2020, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 191,846 me një rritje prej 8.11% krahasuar [...]