Media: Njoftime

AMF organizon praktikat mësimore të mbi 300 studentëve në Autoritet dhe në shoqëritë e tregjeve financiare nën mbikëqyrje

27 Shkurt 2019

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka vendosur të përfshihet për herë të parë në procesin e organizimit dhe koordinimit të praktikave mësimore të studentëve pranë shoqërive që veprojnë në tregjet nën mbikëqyrjen e tij. Autoriteti i ka kërkuar kompanive që veprojnë në tregun e sigurimeve, [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

27 Shkurt 2019

Ditën e hënë, datë 04.03.2019, ora 10:00, do të zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite:   Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Miratimi i rendit të ditës; Projekt “Mbi miratimin e shoqërisë audituese “Lireng Auditing” sh.p.k. [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për janar 2019

26 Shkurt 2019

Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për janar 2019 kapën vlerën mbi 1,254 milionë lekë, ose 0.23% më pak se në janar 2018. Gjatë janarit 2019, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 92,169 me një rritje prej 4.07% krahasuar me janar 2018. Tregu vazhdoi të mbetet sërish i orientuar tek sigurimet [...]

Zhvillimet e Tregut të Pensioneve Private Vullnetare, 31.12.2018

22 Shkurt 2019

Gjatë vitit 2018, në tregun e pensioneve private vullnetare ushtruan aktivitetin e tyre tre fonde pensioni. Analiza e të dhënave për tregun e pensioneve private vullnetare më 31.12.2018 tregon një total asetesh neto prej 2,289.10 milionë lekë (18.54 milionë euro[1]) dhe me një rritje prej 561.56 milionë lekë (32.51%) krahasuar me 31.12.2017. [...]

Fillon funksionimin Platforma Online për ankesat e qytetarëve

19 Shkurt 2019

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, duke nisur nga data 18 shkurt 2019, ka filluar zbatimin e një regjistri të ri, si një platformë për depozitimin e ankesave të konsumatorëve. Platforma online e ankesave të qytetarëve krijon mundësinë për çdo konsumator dhe individ të depozitojë problematikën e tij për veprime [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

18 Shkurt 2019

Në mbledhjen e datës 15 shkurt 2019, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Miratimin e disa ndryshimeve në Rregulloren nr. 9, datë 25.02016 “Mbi bazat dhe metodat e llogaritjes, mënyrat e mbajtjes së provigjoneve teknike, si dhe kriteret dhe procedurat e miratimit të tyre”; Miratimin e disa ndryshimeve në [...]

Zhvillimet e Tregut të Fondeve të Investimeve, 31.12.2018

14 Shkurt 2019

Gjatë vitit 2018, në tregun e fondeve të investimeve ushtruan aktivitetin e tyre pesë fonde investimi. Fondi i investimeve “Raiffeisen Prestigj”, fondi i investimeve “Raiffeisen Invest Euro”, fondi i investimeve “Raiffeisen Vizion” të cilat administrohen nga shoqëria “Raiffeisen Invest”, fondi i investimeve “Credins [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

11 Shkurt 2019

Ditën e premte, datë 15.02.2019, ora 11:00, do të zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite:   Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Miratimi i rendit të ditës; Projekt “Për disa ndryshime në Rregulloren nr. 9, datë 25.01.2016 “Mbi bazat dhe [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

31 Janar 2019

Në mbledhjen e datës 31 janar 2019, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Miratimin e riemërimit të administratorit të shoqërisë “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a.; Miratimin e riemërimit të administratorit të shoqërisë “Eurosig” sh.a.; Miratimin e ushtrimit të veprimtarisë [...]

Programi vjetor i aktiviteteve të formimit profesional për vitin 2019

31 Janar 2019

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare organizon trajnime për “Kualifikim profesional bazë” për të gjithë individët, të cilët dëshirojnë të licencohen për herë të parë në një nga profesionet e tregjeve nën mbikëqyrje, si dhe trajnime për “Kualifikim profesional në vazhdimësi” [...]