Media: Njoftime

Programi i trajnimeve për vitin 2020

24 Janar 2020

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare organizon trajnime për formim profesional për të gjithë individët të cilët dëshirojnë të ushtrojnë veprimtarinë në tregjet nën mbikëqyrjen e Autoritetit duke kontribuar kështu në rritjen e kapaciteteve profesionale të tyre bazuar edhe në praktikat më të [...]

Zhvillimet e Tregut të Fondeve të Investimeve, 31.12.2019

24 Janar 2020

Gjatë vitit 2019, në tregun e fondeve të investimeve ushtruan aktivitetin e tyre pesë fonde investimi. Fondi i investimeve “Raiffeisen Prestigj”, fondi i investimeve “Raiffeisen Invest Euro”, fondi i investimeve “Raiffeisen Vizion” të cilat administrohen nga shoqëria “Raiffeisen Invest”, fondi i investimeve “Credins [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

22 Janar 2020

Në mbledhjen e datës 22 janar 2020, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Miratimin e disa ndryshimeve në Rregulloren nr. 127, datë 06.10.2011 “Për përmbajtjen e detyrueshme, afatet dhe formën e raporteve të sipërmarrjeve të investimeve kolektive, shoqërive të administrimit dhe depozitarëve”; Miratimin [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

16 Janar 2020

Ditën e mërkurë, datë 22.01.2020, ora 10:00, do të zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite:   Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Miratimi i rendit të ditës; Projekt “Mbi disa ndryshime në Rregulloren nr. 127, datë 06.10.2011 “Për [...]

Publikohet periodiku i AMF-së nr.130, dhjetor 2019

13 Janar 2020

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 130, dhjetor 2019, në faqen zyrtare të internetit. Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 130 klikoni këtu.

AMF Uron

31 Dhjetor 2019

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën janar- nëntor

30 Dhjetor 2019

Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për periudhën janar- nëntor  kapën vlerën mbi 15,635 milionë lekë, ose 3.20% më shumë se në periudhën janar- nëntor  2018. Gjatë periudhës janar- nëntor  2019, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 1,211,089 me një [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

30 Dhjetor 2019

Në mbledhjen e datës 30 dhjetor 2019, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Miratimin e prospektit të fondit të investimit “Albsig Standard” dhe miratimin e krijimit të fondit të investimit “Albsig Standard”; Miratimin e shoqërisë audituese për auditimin e pasqyrave financiare të [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

27 Dhjetor 2019

Ditën e hënë, datë 30.12.2019, ora 10:00, zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite:   Miratimi i rendit të ditës; Informacion mbi gjendjen financiare të tregut të sigurimeve bazuar në pasqyrat financiare në 30.09.2019; Informacion mbi provigjonet teknike dhe matematike [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

24 Dhjetor 2019

Në mbledhjen e datës 19 dhe 24 dhjetor 2019, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Miratimin e shoqërisë audituese për auditimin e pasqyrave financiare të SHAFP “Sigal-Life Uniqa Group Austria” sh.a si dhe fondit të pensionit që administrohet prej saj për vitin financiar që mbyllet më 31.12.2019; Miratimin [...]