Media: Njoftime

AMF dërgon për konsultim publik projektligje lidhur me tregun e kapitalit

2 Prill 2019

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka dërguar për konsultim publik  projektligjin "Për tregjet e kapitalit" dhe projektligjin “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive”. Projektligjet reflektojnë praktikat më të mira evropiane dhe janë bazuar në  legjislacionin dhe standardet e BE-së, konkretisht Direktivën [...]

AMF rrit transparencën, publikim i ri për tregun e sigurimeve

29 Mars 2019

Në funksion të transparencës, informimit të publikut dhe rritjes së besimit në tregjet nën mbikëqyrje, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare sjell një publikim të ri tremujor. “Raporti statistikor - financiar për tregun e sigurimeve” sjell informacione statistikore e financiare për tregun e sigurimeve, me qëllim mbrojtjen [...]

AMF miraton udhëzimin për sistemin “Bonus-Malus”

28 Mars 2019

Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare ka miratuar udhëzimin “Mbi zbatimin e sistemit Bonus-Malus në sigurimin MTPL e brendshme”. Udhëzimi përcakton kriteret për llogaritjen e skemës universale të sistemit “Bonus-Malus” që do të zbatohet nga të gjitha shoqëritë e sigurimit që ofrojnë produktin [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

27 Mars 2019

Në mbledhjen e datës 27 mars 2019, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Miratimin e disa shtesave dhe ndryshimeve në Manualin e Mbikëqyrjes për Parandalimin e Pastrimit të Parave”; Miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e testimit të njohurive të kandidatëve që aplikojnë [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën janar - shkurt

27 Mars 2019

Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për periudhën janar - shkurt  kapën vlerën mbi 2,369 milionë lekë, ose 1.37% më shumë se në periudhën janar - shkurt 2018. Gjatë periudhës janar - shkurt 2019, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 177,450 me një rritje prej 5.59% krahasuar [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

25 Mars 2019

Ditën e mërkurë, datë 27.03.2019, ora 10:00, do të zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite:   Miratimi i rendit të ditës; Projekt “Mbi disa shtesa dhe ndryshime në Manualin e Mbikëqyrjes për Parandalimin e Pastrimit të Parave”; Projektrregullore [...]

AMF do të organizojë Konferencën e dytë Kombëtare “Edukimi Financiar”

13 Mars 2019

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare do të organizojë në datën 23 maj 2019 Konferencën e dytë Kombëtare “Edukimi Financiar”. Kjo konferencë synon të nxisë më tej diskutimet për zhvillimin e tregut të sigurimeve, kapitaleve dhe pensioneve private vullnetare duke i lidhur ato edhe me rëndësinë e edukimit [...]

Autoriteti fton dhënien e opinioneve mbi ndryshimet në Rregulloren “Për trajtimin e dëmeve që mbulohen nga kontrata e sigurimit të detyrueshëm në sektorin e transportit”

11 Mars 2019

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka hartuar disa ndryshime të cilat përmirësojnë tabelën aktuale të Rregullores nr. 53, datë 25.06.2009 “Për trajtimin e dëmeve që mbulohen nga kontrata e sigurimit të detyrueshëm në sektorin e transportit”. Për të eliminuar interpretimet e ndryshme lidhur me procedurat [...]

Udhëzues në kuadër të luftës ndaj pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit

8 Mars 2019

Task-Forca për Veprimet Financiare (Financial Action Task Force, FATF), në kuadër të luftës ndaj pastrimit të parave ka publikuar dy udhëzues për t’u përdorur nga shoqëritë e tregut të sigurimeve të Jetës dhe ato të kapitaleve. Udhëzuesit synojnë të mbështesin aktorët e tregut për marrjen [...]

Trajnim për broker në tregun e sigurimeve

8 Mars 2019

Në bazë të Rregullores nr. 217, datë 31.10.2018 “Për organizimin e aktiviteteve të formimit profesional”, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare njofton të gjithë personat e interesuar për organizimin e trajnimit për broker në sigurime, si më poshtë: Trajnim për kualifikim profesional bazë për [...]