Rregullore

Rregullore nr. 129, datë 26.11.2015 "Për marrëdhëniet e punës të punonjësve në Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 129
  Datë: 26/11/2015
 • Hyn në fuqi : 26/11/2015
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori:
 • Fusha: Të Përgjithshme

Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rregullave për kushtet, procedurat, të drejtat dhe detyrimet, e pranimit, fillimit, vazhdimit dhe mbarimit të marrëdhënieve të punës së punonjësve në Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare.

(Ndryshuar me Vendim Bordi nr. 23, datë 26.02.2016)

(Ndryshuar me Vendim Bordi nr. 93, datë 27.06.2016)

(Ndryshuar me Vendimin Bordi nr. 13, datë 03.02.2017)

(Ndryshuar me Vendim Bordi nr. 195, datë 27.09.2018)

(Ndryshuar me Vendim Bordi nr. 224, datë 26.11.2018)

(Ndryshuar me Vendimin Bordi nr.86,datë 26.04.2019)


 

   Materiali i plotë