Rregullore

Manuali i Mbikëqyrjes me Bazë Rreziku të Fondeve Vullnetare të Pensionit nr. 146, datë 29.09.2016

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 146
  Datë: 29/09/2016
 • Hyn në fuqi : 29/09/2016
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori: Mbikeqyrje, Disiplinim
 • Fusha: Tregu i Fondeve të Pensioneve Vullnetare

Objektivi i këtij manuali është t’i sigurojë AMF-së material thelbësor referimi për të mundësuar zbatimin nga ana e Autoritetit të Mbikëqyerjes Financiare (AMF) të mbikëqyrjes me bazë rreziku të tregut të fondeve të pensionit vullnetar.


(Ndryshuar me Vendim Bordi nr. 86, datë 26.04.2019)
 

   Materiali i plotë