Rregullore

Rregullore nr. 130, datë 31.08.2017 "Për organizimin, funksionimin dhe përshkrimin e detyrave"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 130
  Datë: 31/08/2017
 • Hyn në fuqi : 31/08/2017
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori: Administrim i Brendshem
 • Fusha: Të Përgjithshme

Objekt i kësaj rregulloreje është të përcaktojë normat e përgjithshme që rregullojnë organizimin, funksionimin dhe përshkrimin e strukturës dhe të detyrave kryesore të çdo departamenti, drejtorie, sektori dhe njësie të administratës së Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare si dhe  procedurat e komunikimit ndërmjet tyre.

   Materiali i plotë