Rregullore

Rregullore nr. 23, datë 26.02.2018 “Për regjistrin elektronik online të shitjeve të kontratave të sigurimit të detyrueshëm motorik”

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 23
  Datë: 26/02/2018
 • Hyn në fuqi : 26/02/2018
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori: Mbikeqyrje, Disiplinim
 • Fusha: Tregu i Sigurimeve

Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i procedurave të funksionimit, të identifikimit dhe raportimit të të dhënave të shitjes të kontratave të sigurimit të detyrueshëm motorik në Regjistrin Elektronik Online të Shitjeve, të instaluar në Qendrën e Informacionit pranë Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare.


(Ndryshuar me Vendimin e Bordit nr. 188, datë 18.09.2018)

(Ndryshuar me Vendimin e Bordit nr. 111, datë 06.06.2019)

 

   Materiali i plotë