Rregullore

Rregullore nr. 118, datë 19.09.2011 "Për kartën e auditimit të brendshëm"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 118
  Datë: 19/09/2011
 • Hyn në fuqi : 19/09/2011
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori:
 • Fusha: Të Përgjithshme

Kjo rregullore përcakton misionin, qëllimin, objektivat e punës dhe përgjegjësitë e funksionit të auditimit të brendshëm në Autoritet, të përcaktuara në përkufizimin, standardet ndërkombëtare dhe kodin e etikës, që drejtojnë praktikën profesionale të auditimit të brendshëm.

(Ndryshuar me vendimin e Bordit nr. 214, datë 28.12.2017)

(Ndryshuar me vendimin e Bordit nr. 81, datë 29.06.2020)

   Materiali i plotë