Rregullore

Rregullore nr. 130, datë 06.10.2011 "Për regjistrin e investitorëve të sipërmarrjeve të investimeve kolektive"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 130
  Datë: 06/10/2011
 • Hyn në fuqi : 06/10/2011
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori:
 • Fusha: Tregu i Sipërmarjeve të Investimeve Kolektive

Kjo rregullore përcakton rregullat për formën dhe përmbajtjen e të dhënave të regjistrit të investitorëve të sipërmarrjeve të investimeve kolektive, i cili krijohet dhe mbahet nga depozitari.

   Materiali i plotë