Rregullore

Rregullore nr. 133, datë 30.09.2020 “Mbi komunikimin me investitorët”

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 133
  Datë: 30/09/2020
 • Hyn në fuqi : 30/09/2020
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori:
 • Fusha: Tregu i Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive

Kjo rregullore ka si qëllim përcaktimin e kërkesave për dhënien e informacionit për investitorët nga shoqëria administruese e fondeve të sipërmarrjeve të investimeve kolektive me ofertë publike.
 

   Materiali i plotë