Udhezim

Udhëzim nr. 62, datë 22.05.2008 "Për vlerësimin e arritjeve individuale të punonjësit"

 • Akti ligjor/rregullator: Udhezim
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 62
  Datë: 22/05/2008
 • Hyn në fuqi : 22/05/2008
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori:
 • Fusha: Të Përgjithshme

Ky Udhëzim ka si qëllim vlerësimin e punës dhe performancës së secilit anëtar të stafit në Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare.


(Ndryshuar me Vendimin e Bordit nr. 86, datë 26.04.2019)
 

   Materiali i plotë