VKM

(MBETET E ZBATUESHME PËR AKTIVET NË MBULIM TË PROVIGJONEVE MATEMATIKE) VKM nr. 96, datë 03.02.2008 "Për aktivet në mbulim të provigjoneve teknike dhe matematike dhe investimet e tyre nga shoqëritë e sigurimeve"

 • Akti ligjor/rregullator: VKM
 • Miratoi : Keshilli i Ministrave
 • Numër: 96
  Datë: 03/02/2008
 • Hyn në fuqi : 03/02/2008
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori:
 • Fusha: Tregu i Sigurimeve

VKM nr. 96. Datë 03.02.2008 "Për aktivet në mbulim të provigjoneve teknike dhe matematike, dhe investimet e tyre nga shoqëritë e sigurimeve", ka për qëllim të përcaktojë: a) kategoritë e investimeve të aktiveve në mbulim të provigjoneve teknike e matematike; b) kufijtë maksimalë të lejueshëm të investimit të aktiveve në mbulim të provigjoneve teknike e matematike; Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 268, datë 28.4.2005 "Për përcaktimin e kufijve maksimalë të lejueshëm për aktivet dhe investimet e aktiveve, për mbulimin e provigjoneve teknike dhe matematike, nga shoqëritë e sigurimeve", shfuqizohet.

VKM nr. 96. Datë 03.02.2008 "Për aktivet në mbulim të provigjoneve teknike dhe matematike, dhe investimet e tyre nga shoqëritë e sigurimeve", është ndryshuar me VKM nr. 5 datë 07.01.2009.

(MBETET E ZBATUESHME PËR AKTIVET NË MBULIM TË PROVIGJONEVE MATEMATIKE)

   Materiali i plotë