Rregullore

Rregullore nr. 14, datë 25.02.2009 "Për Parandalimin e Konfliktit të Interesave në Ushtrimin e Funksioneve Publike në Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 14
  Datë: 25/02/2009
 • Hyn në fuqi : 25/02/2009
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori:
 • Fusha: Të Përgjithshme

Qëllimi i kësaj rregulloreje është garantimi i një vendimmarrjeje të paanshme, transparente, në interesin më të mirë të mundshëm të publikut, nga zyrtarët publikë të AMF, nëpërmjet përcaktimit të rregullave për llojet e interesave që mund të bëhen shkak për lindjen e konfliktit të interesave, si dhe të masës së kufizimit të tyre.

(Ndryshuar me vendimin e Bordit nr. 130, datë 26.11.2015)

(Ndryshuar me Vendimin e Bordit nr. 86, datë 26.04.2019)

 

   Materiali i plotë