Akte Nënligjore

Rregullore nr. 191, datë 26.10.2021 “Mbi administrimin e Fondit të Kompensimit”.

Kjo rregullore përcakton rregullat e detyrueshme mbi administrimin e Fondit të Kompensimit dhe mbi delegimin, trajtimin, pagesën dhe rimbursimin [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 26/10/2021
 

Rregullore nr. 190, datë 26.10.2021 “Mbi administrimin e fondit të garancisë dhe rregullat e trajtimit të dëmeve të kartonit jeshil”.

Kjo rregullore ka për objekt të përcaktojë rregullat mbi administrimin e Fondit të Garancisë së Kartonit Jeshil, si [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 26/10/2021
 

Rregullore nr. 189, datë 26.10.2021 “Për komisionet e ndërmjetësimit”.

Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i nivelit maksimal të komisioneve të ndërmjetësimit nga kontratat [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 01/01/2022
 

Rregullore nr. 159, datë 29.09.2021 “Për regjistrin elektronik online të shitjeve”

Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i procedurave të funksionimit, identifikimit dhe raportimit të të dhënave [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 29/09/2021
 

Rregullore nr. 126, datë 28.07.2021 “Për llogaritjen e fondit të kompensimit si dhe rastet e prekjes, të ndërhyrjes dhe rivendosjes së vlerës minimale të fondit të kompensimit”

Objekti i kësaj rregulloreje është të përcaktojë mënyrën e llogaritjes së Fondit të Kompensimit, kontributin [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 28/07/2021
 

Rregullore nr. 125, datë 28.07.2021 “Për përcaktimin e rregullave dhe metodologjisë së llogaritjes së dëmshpërblimit që mbulohet nga kontrata e sigurimit të detyrueshëm në sektorin e transportit”.

Kjo rregullore përcakton rregullat, procedurat dhe metodologjinë e llogaritjes së dëmshpërblimit që mbulohen nga kontrata [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 03/08/2021
 

Rregullore nr. 105, datë 30.06.2021 “Për regjistrin elektronik të dëmeve të Byrosë Shqiptare të Sigurimit”.

Objekt i kësaj rregulloreje është përcaktimi i procedurave për mbledhjen, ruajtjen dhe raportimin elektronik të të [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 01/07/2021
 

Rregullore nr. 104, datë 30.06.2021 “Për standardet e raportimit dhe të mbikëqyrjes së Byrosë Shqiptare të Sigurimit”.

Qëllimi i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rolit mbikëqyrës, përmbajtjes, afateve, kërkesave për [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 01/07/2021
 

Rregullore nr. 103, datë 30.06.2021 “Për mënyrën e administrimit dhe pagesave të dëmeve Fond Kompensimi me datë aksidenti përpara hyrjes në fuqi të Ligjit nr. 32/2021”.

Kjo rregullore përcakton rregullat e administrimit dhe pagesave të praktikave, objekt i Fondit të Kompensimit, me datë aksidenti përpara [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 01/07/2021
 

Rregullore nr. 249, datë 24.12.2019 “Për Regjistrin Elektronik të Dëmeve të Sigurimeve të Detyrueshme Motorike”

Objekt i kësaj rregulloreje është përcaktimi i procedurave për raportimin elektronik të të dhënave të dëmeve [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 01/01/2020