Rregullore

Manuali i Mbikëqyrjes të Shoqërive të Sigurimit

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 137
  Datë: 31/10/2014
 • Hyn në fuqi : 31/10/2014
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori: Mbikeqyrje, Disiplinim
 • Fusha: Tregu i Sigurimeve

Objekti i këtij manuali është përcaktimi i metodologjisë me fokus rreziku për mbikëqyrjen e shoqërive të sigurimit dhe risigurimit që ushtrojnë veprimtari në Republikën e Shqipërisë.

Shenime:

Pika 1, e Vendimit nr. 132, datë 06.10.2011, “Për miratimin e manualit të mbikëqyrjes me fokus riskun, udhëzuesin e inspektimit dhe planin e zbatimit të metodologjisë me fokus riskun në fushën e sigurimeve” të Bordit të Autoritetit shfuqizohet.

 

   Materiali i plotë