Akte Nënligjore

Udhëzim nr. 250, datë 28.12.2018 “Mbi mbikëqyrjen e grupit të sigurimit”.

Objekti i këtij udhëzimi metodologjik është vendosja e rregullave të përgjithshme dhe një sistemi bashkëpunimi [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 28/12/2018
 

Udhëzim nr. 6, datë 30.08.2007 "Mbi administrimin e mirë të dëmeve në sigurime"

Objekti i këtij udhëzimi metodologjik është vendosja e parimeve dhe rregullave të përgjithshme në procedurat e e trajtimit [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 30/08/2007
 

Udhëzim nr. 11, datë 08.02.2007 "Mbi rregullat e publikimit të të dhënave të shoqërive të sigurimit, shoqërive të brokerimit në kuadrin e transparencës ndaj publikut dhe mbrojtjes konsumatore"

Objekti i ketij udhezimi është përcaktimi i rregullave për publikimin e të dhënave të nevojshme për të [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 08/02/2007