Udhezim

Udhëzim nr. 6, datë 30.08.2007 "Mbi administrimin e mirë të dëmeve në sigurime"

 • Akti ligjor/rregullator: Udhezim
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 6
  Datë: 30/08/2007
 • Hyn në fuqi : 30/08/2007
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori: Licencim dhe Monitorim
 • Fusha: Tregu i Sigurimeve

Objekti i këtij udhëzimi metodologjik është vendosja e parimeve dhe rregullave të përgjithshme në procedurat e e trajtimit të dëmeve të ndodhura në territorin e Republikës së Shqipërië. Ky udhëzim metodologjik zbatohet për shoqëritë vendase të sigurimit dhe risigurimit dhe strukturat e tjera të autorizuara në trajtimin dhe vlerësimin e dëmeve.

   Materiali i plotë