Udhezim

Udhëzim nr. 250, datë 28.12.2018 “Mbi mbikëqyrjen e grupit të sigurimit”.

 • Akti ligjor/rregullator: Udhezim
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 250
  Datë: 28/12/2018
 • Hyn në fuqi : 28/12/2018
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori:
 • Fusha: Tregu i Sigurimeve

Objekti i këtij udhëzimi metodologjik është vendosja e rregullave të përgjithshme dhe një sistemi bashkëpunimi midis institucioneve mbikëqyëse, si Kolegj Mbikëqyrës të Grupit të Sigurimit, me qëllim shkëmbimin e informacionit në funksion të mbikëqyrjes efektive në nivel grupi për shoqëritë vendase të sigurimit dhe risigurimit të cilat kanë investime apo degë të tyre në vende të huaja.
 

   Materiali i plotë