Udhezim

Udhëzim nr. 11, datë 08.02.2007 "Mbi rregullat e publikimit të të dhënave të shoqërive të sigurimit, shoqërive të brokerimit në kuadrin e transparencës ndaj publikut dhe mbrojtjes konsumatore"

 • Akti ligjor/rregullator: Udhezim
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 11
  Datë: 08/02/2007
 • Hyn në fuqi : 08/02/2007
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori: Mbikeqyrje, Disiplinim
 • Fusha: Tregu i Sigurimeve

Objekti i ketij udhezimi është përcaktimi i rregullave për publikimin e të dhënave të nevojshme për të bërë të mundur njohjen nga publiku të gjëndjes financiare të shoqërive të sigurimit dhe për të vlerësuar aftësinë e shoqërisë së sigurimit për pagimin e dëmshpërblimeve dhe përmbushjen e detyrimeve të tjera dhe përcaktimi i rregullave për dhënien e informacionit konsumatorit përpara lidhjes së kontratës së sigurimit, ose gjatë periudhës së vlefshmërisë se kontratës së sigurimit.

   Materiali i plotë