Ligje

Ligji nr. 32/2021, datë 16.03.2021 “Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit”

 • Akti ligjor/rregullator: Ligje
 • Miratoi : Kuvendi
 • Numër: 32
  Datë: 16/03/2021
 • Hyn në fuqi : 01/07/2021
 • Botuar në: Fletoren Zyrtare nr. 68
  Datë: 07/05/2021
 • Sektori:
 • Fusha: Tregu i Sigurimeve

Ky ligj hyn në fuqi në datën 1 korrik 2021.
 

 1. Ligji rregullon sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit dhe përfshin:
a) sigurimin e përgjegjësisë së pronarit/përdoruesit të mjetit motorik për dëmet e shkaktuara palëve të treta nga përdorimi i këtij mjeti;
b) sigurimin e pasagjerëve nga aksidentet në transportin publik;
c) sigurimin e përgjegjësisë së pronarit/përdoruesit të mjetit lundrues për dëmet e shkaktuara palëve të treta nga përdorimi i këtij mjeti;
ç) sigurimin e përgjegjësisë së pronarit/përdoruesit të avionit për dëmet e shkaktuara palëve të treta dhe pasagjerëve nga përdorimi i këtij avioni.
 
 1. Dispozitat e këtij ligji nuk zbatohen për kategori të veçanta mjetesh motorike të Forcave të Armatosura.

 

   Materiali i plotë