Ligje

Ligji nr. 10 076, datë 12.02.2009 "Për Sigurimin e Detyrueshëm në Sektorin e Transportit", i ndryshuar

 • Akti ligjor/rregullator: Ligje
 • Miratoi : Kuvendi
 • Numër: 10 076
  Datë: 12/02/2009
 • Shfuqizuar me Ligjin nr. 32/2021 “Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit”
 • Botuar në: Fletoren Zyrtare nr. 20
  Datë: 04/03/2009
 • Sektori:
 • Fusha: Tregu i Sigurimeve

Ndryshuar nga: Ligji Nr. 10455, datë 21.7.2011 botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 107, datë 09/08/2011

Qëllim i këtij ligji është përmirësimi i bazës ligjore të sigurimit të detyrueshëm. Ky zhvillim ligjor ndërmerret në një kohë kur tregu i sigurimeve ka avancuar me shpejtësi, dhe kërkohen ndryshime ligjore në përgjigje të këtij zhvillimi, me qëllim mbrojtjen e konsumatorit dhe përafrimit me standardet ndërkombëtare.

   Materiali i plotë