Ligje

Ligji nr. 52, datë 22.05.2014 "Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit"

 • Akti ligjor/rregullator: Ligje
 • Miratoi : Kuvendi
 • Numër: 52
  Datë: 22/05/2014
 • Hyn në fuqi : 04/07/2014
 • Botuar në: Fletoren Zyrtare nr. 93
  Datë: 19/06/2014
 • Sektori: Mbikeqyrje, Disiplinim
 • Fusha: Tregu i Sigurimeve

Ky ligj rregullon krijimin, veprimtarinë dhe mbikëqyrjen e shoqërive të sigurimit, risigurimit dhe ndërmjetësimit, me qëllim që tregu i sigurimeve të veprojë në një mjedis të sigurt, të qëndrueshëm dhe transparent, në mbrojtje të të drejtave dhe interesave të konsumatorit.

   Materiali i plotë