Ligje

Ligji nr. 36, datë 31.03.2016 "Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr. 10 198, datë 10.12.2009, “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive""

 • Akti ligjor/rregullator: Ligje
 • Miratoi : Kuvendi
 • Numër: 36
  Datë: 31/03/2016
 • Hyn në fuqi : 05/05/2016
 • Botuar në: Fletoren Zyrtare nr. 64
  Datë: 20/04/2016
 • Sektori: Mbikeqyrje, Disiplinim
 • Fusha: Tregu i Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive

Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr. 10 198, datë 10.12.2009, “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive"

   Materiali i plotë