Ligje

Ligji nr. 10 198, datë 10.12.2009 "Për sipërmarrjet e investimeve kolektive"

 • Akti ligjor/rregullator: Ligje
 • Miratoi : Kuvendi
 • Numër: 10 198
  Datë: 10/12/2009
 • Hyn në fuqi : 15/01/2010
 • Botuar në: Fletoren Zyrtare nr. 186
  Datë: 31/12/2009
 • Sektori:
 • Fusha: Tregu i Sipërmarjeve të Investimeve Kolektive

Ndryshuar nga: Ligji nr. 36, datë 31.03.2016 "Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr. 10 198, datë 10.12.2009, “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive"" botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 64, datë 20/04/2016


Ky ligj ka për qëllim të rregullojë:

a) kushtet dhe kriteret për themelimin, regjistrimin dhe funksionimin e sipërmarrjeve të investimeve kolektive, si dhe të shoqërive administruese, stukturat e fondeve me pjesemarrje të hapur e pjesëmarrje të mbyllur që ofrohen dhe shiten;
b) emetimin dhe shitjen e kuotave dhe të aksioneve;
c) shlyerjen e kuotave;
ç) promovimin e sipërmarrjeve të investimeve kolektive;
d) veprimtaritë e kryera nga palët e treta për llogari të sipërmarrjeve të investimeve kolektive;
dh) realizimin e mbikëqyrjes, nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, të veprimtarisë së sipërmarrjeve të investimeve kolektive të shoqërive administruese, depozitarëve dhe të personave të përfshirë në shitjen e kuotave e të aksioneve, që, duhet të mbikeqyren sipas këtij ligji;
e) veprimtarinë e sipërmarrjeve të huaja të investimeve kolektive dhe të shoqërive administruese të huaja në Republikën e Shqipërisë;
ë) të vendosë rregulla, që sigurojnë funksionimin e drejtë të tregut të kapitaleve dhe nxitjen e lëvizjes së lirë të tyre.

   Materiali i plotë