Akte Nënligjore

Manuali i Mbikëqyrjes me Bazë Rreziku të Fondeve Vullnetare të Pensionit nr. 146, datë 29.09.2016

Objektivi i këtij manuali është t’i sigurojë AMF-së material thelbësor referimi për të mundësuar zbatimin [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 29/09/2016
 

Rregullore nr. 139, datë 26.09.2012 "Për përllogaritjen e vlerës neto të aseteve të fondit të pensionit vullnetar dhe afatet e publikimit te informacionit"

Kjo rregullore përcakton mënyrën e vlerësimit të aseteve dhe detyrimeve të fondit të pensionit, përllogaritjen [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 26/09/2012
 

Rregullore nr. 25, datë 23.02.2011 "Për raportimin në AMF të veprimtarisë së shoqërisë administruese të fondeve të pensionit"

Kjo Rregullore ka për qëllim të rregullojë përmbajtjen, shpeshtësinë, afatet dhe formën e pasqyrave financiare [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 23/02/2011
 

Rregullore nr.24, datë 23.02.2011 “Mbi ndarjen e veprimtarive të shoqërisë administruese të fondit të pensionit vullnetar”

Kjo rregullore përcakton kriteret dhe standardet për ndarjen e veprimtarisë së administrimit të fondit të pensionit, nga [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 23/02/2011
 

Rregullore nr. 2, datë 13.01.2011 “Për përmbajtjen e kontratës dhe të prospektit të fondit të pensionit”

Kjo rregullore përcakton rregulla më të hollësishme të përmbajtjes të kontratës dhe prospektit të fondit [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 13/01/2011
 

Rregullore nr. 1, datë 13.01.2011 “Për delegimin e funksioneve të shoqërisë administruese të fondeve të pensioneve”

Kjo rregullore ka për qëllim të përcaktojë llojet e funksioneve, rregullat dhe procedurat për delegim të funksioneve [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 13/01/2011
 

Rregullore nr. 126, datë 07.12.2010 "Mbi mënyrat, kushtet dhe procedurat e pagesave të pensionit vullnetar"

Kjo rregullore përcakton mënyrat kushtet dhe procedurat e pagesave të pensionit në llogarinë e anëtarit të fondit të [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 07/12/2010
 

Rregullore nr. 125, datë 07.12.2010 “Për penalitetet e zbatuara në rastin e tërheqjes së parakohshme nga fondi i pensionit vullnetar”

Objekti i rregullores është përcaktimi i kufirit dhe mënyrës së zbatimit të penalitetit në rast të tërheqjes [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 07/12/2010
 

Rregullore nr. 113, datë 18.11.2010 "Për testimin e administratorëve të shoqërisë administruese të fondeve te pensioneve"

Kjo rregullore ka si objekt përcaktimin e procedurave të organizimit të testimit të administratorëve të shoqërisë [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 18/11/2010
 

Rregullore nr. 18/1, datë 25.02.2010 "Tarifat e licencimit dhe funksionimit të shoqërisë administruese, depozitarit dhe agjentit të fondeve të pensionit vullnetar"

Kjo Rregullore përcakton elementët dhe madhësinë e tarifave për licensimin, miratimin, autorizimin, funksionimin e shoqërisë [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 25/02/2010