Buletini Zyrtar: Viti [2018]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
21 Vendim nr. 261, 28/12/2018 Për marrjen e masave ndaj shoqërisë së sigurimit 28/12/2018
21 Vendim nr. 260, 28/12/2018 Mbi Fondin e Kompensimit për vitin 2019 28/12/2018
21 Vendim nr. 259, 28/12/2018 Për një ndryshim në Rregulloren nr. 21, datë 06.02.2018 “Për administrimin e likuiditetit për fondin e investimeve” 28/12/2018
21 Vendim nr. 258, 28/12/2018 Për miratimin e agjentëve në sigurime në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Sigma Interalbanian VIG” sh.a. 28/12/2018
21 Vendim nr. 257, 28/12/2018 Për miratimin e agjentit në sigurime në emër e për llogari të shoqërisë së sigurimit “Sigal Life Uniqa Group Austria” sh.a. 28/12/2018
21 Vendim nr. 256, 28/12/2018 Për miratimin e agjentëve në sigurime në emër e për llogari të shoqërisë së sigurimit “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a. 28/12/2018
21 Vendim nr. 255, 28/12/2018 Për miratimin e agjentëve në sigurime në emër e për llogari të shoqërisë së sigurimit “Insig” sh.a. 28/12/2018
21 Vendim nr. 254, 28/12/2018 Për miratimin e agjentëve në sigurime në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Eurosig” sh.a. 28/12/2018
21 Vendim nr. 253, 28/12/2018 Për miratimin e agjentëve në sigurime në emër e për llogari të shoqërisë së sigurimit “Albsig” sh.a. 28/12/2018
21 Vendim nr. 252, 28/12/2018 Për licencimin e Zj. Ina Balliu për të ushtruar veprimtari brokerimi në sigurime, për klasat e jetës dhe jo-jetës në emër dhe për llogari të “Bankës Kombëtare Tregtare” sh.a. 28/12/2018