Buletini Zyrtar: Viti [2020]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
2 Vendim nr. 33, 27/02/2020 Për licencimin e shoqërisë “Brokas Securities” sh.a., për ushtrimin e veprimtarisë së brokerimit në tituj 27/02/2020
2 Vendim nr. 32, 27/02/2020 Për miratimin e kritereve të përzgjedhjes së shoqërisë audituese, për auditimin e pasqyrave financiare të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, për vitin 2019 27/02/2020
2 Vendim nr. 31, 27/02/2020 Për çregjistrimin e shoqërisë “Newcom” sh.a për të vepruar si agjent i shoqërisë së brokerimit në tituj “F1 Markets Limited” 27/02/2020
2 Vendim nr. 30, 27/02/2020 Për çregjistrimin e shoqërisë “Smartcom” sh.a., si agjent i shoqërisë së brokerimit në tituj “Roderler” ltd 27/02/2020
2 Vendim nr. 29, 27/02/2020 Për miratimin e agjentit në sigurime në emër dhe për llogari të shoqërisë së agjentëve në sigurime “S.A.S” 27/02/2020
2 Vendim nr. 28, 27/02/2020 Për miratimin e agjentëve në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Sigma Interalbanian VIG” sh.a. 27/02/2020
2 Vendim nr. 27, 27/02/2020 Për miratimin e agjentit në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Eurosig” sh. 27/02/2020
2 Vendim nr. 26, 27/02/2020 Për miratimin e riemërimit të Z. Vasil Pilo, Z. Rexhep Mejdani dhe Z. Tthanas Xhillari si anëtarë të Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë së sigurimit “Insig” sh.a. 27/02/2020
2 Vendim nr. 25, 27/02/2020 Për miratimin e Z. Jemin Gjana si anëtar i Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë së sigurimit “Eurosig” sh.a. 27/02/2020
2 Vendim nr. 24, 27/02/2020 Për miratimin e riemërimit të Zj. Julinda Molla, si anëtare e Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë së sigurimit “Sicred” sh.a. 27/02/2020