Buletini Zyrtar: Viti [2020]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
5 Vendim nr. 72, 22/05/2020 Për disa ndryshime në Rregulloren nr. 71, datë 27.03.2019 “Për veprimtarinë e agjentit të shoqërisë së brokerimit në tituj” 22/05/2020
5 Vendim nr. 71, 22/05/2020 Për miratimin e agjentëve në sigurime, në emër dhe për llogari të subjektit financiar jobankë “Easy Pay” sh.p.k. 22/05/2020
5 Vendim nr. 70, 22/05/2020 Për miratimin e agjentit në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Sigma Interalbanian VIG” sh.a. 22/05/2020
5 Vendim nr. 69, 22/05/2020 Për miratimin e agjentëve në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a. 22/05/2020
5 Vendim nr. 68, 22/05/2020 Për miratimin e agjentit në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Sicred” sh.a. 22/05/2020
5 Vendim nr. 67, 22/05/2020 Për miratimin e agjentit në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Insig” sh.a. 22/05/2020
5 Vendim nr. 66, 22/05/2020 Për miratimin e agjentëve në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Albsig” sh.a. 22/05/2020
5 Vendim nr. 65, 22/05/2020 Për miratimin e anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë së brokerimit në sigurime të jo-jetës “Assibroker” sh.a. 22/05/2020
5 Vendim nr. 64, 22/05/2020 Për miratimin e delegimit të funksioneve të IT-së të shoqërisë së sigurimit “Insig jetë” tek shoqëria “Eurosig” sh.a. 22/05/2020
5 Vendim nr. 63, 22/05/2020 Për miratimin e riemërimit të anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës dhe të Bordit Drejtues të shoqërisë së sigurimit “Intersig VIG” sh.a. 22/05/2020