Buletini Zyrtar: Viti [2019]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
5 Vendim nr. 76, 27/03/2019 Për marrjen e masave ndaj shoqërisë së brokerimit në sigurime “Euro Broker” sh.a. 27/03/2019
5 Vendim nr. 75, 27/03/2019 Për revokimin e licencës së brokerit në sigurime 27/03/2019
5 Vendim nr. 74, 27/03/2019 Për miratimin e një ndryshimi në Planin Vjetor të auditimit të brendshëm për vitin 2019 27/03/2019
5 Vendim nr. 73, 27/03/2019 Për miratimin e disa ndryshimeve në marrëveshjen e bashkëpunimit dhe shkëmbimit të informacionit midis Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare dhe Financial Conduct Authority (FCA) 27/03/2019
5 Vendim nr. 72, 27/03/2019 Për revokimi e licencës Nr.1250, datë 31.08.2018, të subjektit “Global Multi Business Company” sh.p.k. dhe çregjistrimin e dy agjentëve persona fizikë. 27/03/2019
5 Vendim nr. 71, 27/03/2019 Mbi miratimin e Rregullores “Për veprimtarinë e agjentit të shoqërisë së brokerimit në tituj” 27/03/2019
5 Vendim nr. 70, 27/03/2019 Për licencimin e Zj. Penesta Gjoka për të vepruar si broker fizik për tregtimin e titujve në emër e për llogari të shoqërisë “Tirana Bank” sh.a. 27/03/2019
5 Vendim nr. 69, 27/03/2019 Për miratimin e Rregullores “Për hetimin administrativ të sinjalizimit dhe mbrojtjen e konfidencialitetit në Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare” 27/03/2019
5 Vendim nr. 68, 27/03/2019 Për miratimin e prospektit të emetuesit shoqëria “Banka e Parë e Investimeve, Albania” sh.a., për ofertën private të emetimit të obligacioneve afatë-gjatë 27/03/2019
5 Vendim nr. 67, 27/03/2019 Për marrjen e masave ndaj shoqërisë së brokerimit në sigurime “Star Broker” sh.a. 27/03/2019