Buletini Zyrtar: Viti [2019]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
16 Vendim nr. 258, 30/12/2019 Për dhënien e pëlqimit për fillimin e procedurave të emetimit dhe prodhimit të policës së sigurimit kufitar 30/12/2019
16 Vendim nr. 257, 30/12/2019 Për miratimin e ndryshimit të statutit të shoqërisë “Assibroker” sh.a. 30/12/2019
16 Vendim nr. 256, 30/12/2019 Për njohjen dhe regjistrimin me kusht të shoqërisë “Newcom” sh.a. si agjent i shoqërisë së brokerimit në tituj “F1 MARKETS LIMITED” 30/12/2019
16 Vendim nr. 255, 30/12/2019 Për miratimin e krijimit të fondit të investimit “Albsig Standard” 30/12/2019
16 Vendim nr. 254, 30/12/2019 Për miratimin e prospektit të fondit të investimeve “Albsig Standard” 30/12/2019
16 Vendim nr. 253, 30/12/2019 Mbi miratimin e shoqërisë audituese “Mazars Albania” sh.p.k. , për auditimin e pasqyrave financiare të shoqërisë administruese “Albsig Invest” sh.a. si dhe të fondeve që administrohen prej saj për vitin financiar 2019 dhe 2020 30/12/2019
15 Vendim nr. 252, 24/12/2019 Për njohjen dhe regjistrimin me kusht të shoqërisë “Validius” sh.a. si agjent i shoqërisë së brokerimit në tituj “VIE FINANCE A.E.P.E.Y S.A.” ltd 24/12/2019
15 Vendim nr. 251, 24/12/2019 Mbi kërkesën për riemërimin e administratorit të shoqërisë së sigurimit 24/12/2019
15 Vendim nr. 250, 24/12/2019 Mbi fondin e kompensimit për vitin 2020 24/12/2019
15 Vendim nr. 249, 24/12/2019 Për miratimin e rregullores “Për regjistrin elektronik të dëmeve të sigurimeve të detyrueshme motorike” 24/12/2019