Buletini Zyrtar: Viti [2019]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
8 Vendim nr. 110, 06/06/2019 Për miratimin e prospektit të emetuesit shoqëria “Fondi Besa” sh.a., për ofertën private të emetimit të obligacioneve afatgjatë 06/06/2019
8 Vendim nr. 109, 06/06/2019 Për miratimin e projektstatutit të shoqërisë “International Trade Securities” sh.a. 06/06/2019
8 Vendim nr. 108, 06/06/2019 Për licencimin e shoqërisë “Banka Credins” sh.a., për ushtrimin e veprimtarisë së depozitarit të Vullnetare dhe Fondeve të Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive 06/06/2019
8 Vendim nr. 107, 31/05/2019 Për miratimin e ndryshimeve në Rregulloren nr. 34, datë 28.05.2015 “Për raportimin e detyruar dhe periodik të shoqërive të sigurimit dhe risigurimit”, e ndryshuar 31/05/2019
8 Vendim nr. 106, 31/05/2019 Për miratimin e ndryshimeve dhe shtesave në Rregulloren nr. 19, datë 28.04.2015 “Për aktivet në mbulim të provigjoneve teknike dhe llojet e investimeve të lejuara të këtyre aktiveve” 31/05/2019
8 Vendim nr. 105, 31/05/2019 Për refuzimin e kërkesës së shoqërisë “Progressig” sh.a. për licencimin e ushtrimit të veprimtarisë së sigurimit në klasat e jo-jetës në territorin e Republikës së Shqipërisë 31/05/2019
8 Vendim nr. 104, 31/05/2019 Për miratimin e ushtrimit të veprimtarisë së agjentit në sigurime, në klasat e jo-jetës 31/05/2019
8 Vendim nr. 103, 31/05/2019 Për miratimin e agjentëve në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a. 31/05/2019
8 Vendim nr. 102, 31/05/2019 Për miratimin e subjektit dhe agjentit në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë “Eurosig” sh.a. 31/05/2019
8 Vendim nr. 101, 31/05/2019 Për miratimin e ushtrimit të veprimtarisë së agjentit në sigurime, në klasat e jo-jetës 31/05/2019