Buletini Zyrtar: Viti [2019]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
14 Vendim nr. 211, 22/11/2019 Për miratimin e memorandumit të mirëkuptimit ndërmjet Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare dhe Qendrës për Emancipimin Ekonomik të Medias 22/11/2019
14 Vendim nr. 210, 22/11/2019 Për licencimin e “Albsig Invest - shoqëri administruese e fondeve të pensionit dhe sipërmarrjeve të investimeve kolektive” sh.a. dhe miratimin e “Fondit të pensionit vullnetar Albsig” 22/11/2019
14 Vendim nr. 209, 22/11/2019 Për miratimin e ndryshimit në nenit 5, pika 1, të statutit të shoqërisë së sigurimit “Albsig jete” sh.a., si rezultat i rritjes së kapitalit 22/11/2019
14 Vendim nr. 208, 22/11/2019 Për miratimin e buxhetit të vitit 2020 të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare 22/11/2019
14 Vendim nr. 207, 22/11/2019 Për miratimin e elementeve dhe kushteve të përgjithshme të kontratës së sigurimit të detyrueshëm në ndërtim 22/11/2019
13 Vendim nr. 206, 14/10/2019 Për marrjen e masave ndaj shoqërisë së sigurimit 14/10/2019
13 Vendim nr. 205, 14/10/2019 Për miratimin e Planit Strategjik për vitet 2020-2022 dhe planit vjetor të auditimit të brendshëm për vitin 2020 14/10/2019
13 Vendim nr. 204, 14/10/2019 Për miratimin e emërimit të Këshillit Mbikëqyrës dhe Administratorit të shoqërisë “Triumf Grup” sh.a. 14/10/2019
13 Vendim nr. 203, 14/10/2019 Për miratimin e emërimit të Zj. Alma Hasanaj, Zj. Anila Fureraj dhe Z. Roland Bagaviki, si anëtarë të Këshillit të Administrimit të shoqërisë “Aksioner International Securities Brokerage” sh.a. 14/10/2019
13 Vendim nr. 202, 14/10/2019 Për licencimin e shoqërisë “Shoqëri e dëmeve në sigurime ICS” sh.p.k., për ushtrimin e veprimtarisë së vlerësuesit të dëmeve në sigurime 14/10/2019