Buletini Zyrtar: Viti [2019]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
4 Vendim nr. 32, 04/03/2019 Për miratimin e aktit të themelimit dhe projektstatutit të shoqërisë “Agora Securities” sh.a. 04/03/2019
4 Vendim nr. 31, 04/03/2019 Për miratimin e shoqërisë audituese, për auditimin e pasqyrave financiare të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, për vitin 2018 04/03/2019
4 Vendim nr. 30, 04/03/2019 Për marrjen e masës administrative ndaj Drejtorit të Përgjithshëm të shoqërisë së sigurimit "Insig" sh.a 04/03/2019
4 Vendim nr. 29, 04/03/2019 Për një shtesë në rregulloren nr. 17, datë 28.04.2015 “Për funksionimin dhe mbajtjen e procesverbalit të mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare”, e ndryshuar 04/03/2019
4 Vendim nr. 28, 04/03/2019 Për miratimin e ndryshimit të strukturës aksionare të shoqërisë administruese të Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive “WVP Fund Management Tirana” sh.a. 04/03/2019
4 Vendim nr. 27, 04/03/2019 Për miratimin e Zj. Estela Koçi si aksionar ndikues i “Credins Invest” sh.a. shoqëri administruese e Fondit të Pensionit dhe Sipërmarrjes së Investimeve Kolektive 04/03/2019
4 Vendim nr. 26, 04/03/2019 Për miratimin e ndryshimit të statutit të shoqërisë administruese të Fondit të Pensionit dhe Sipërmarrjes së Investimeve Kolektive “Credins Invest ” sh.a. 04/03/2019
4 Vendim nr. 25, 04/03/2019 Për miratimin e prospektit të emetuesit shoqëria “Iutecredit Albania” sh.a., për ofertën private të emetimit të obligacioneve afatgjatë 04/03/2019
4 Vendim nr. 24, 04/03/2019 Për marrjen e masës administrative, ndaj punonjëses pranë shoqërisë së sigurimeve “Eurosig” sh.a., në Shkozet, Durrës, Zj. Rudina Skonja 04/03/2019
4 Vendim nr. 23, 04/03/2019 Për marrjen e masës administrative, ndaj agjentit në sigurime pranë shoqërisë së sigurimeve “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a., Zj. Makbule Hoxha 04/03/2019