Buletini Zyrtar: Viti [2019]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
12 Vendim nr. 182, 13/09/2019 Për një ndryshim në Vendimin e Bordit nr. 156, datë 24.07.2019 “Për miratimin e udhëzimit mbi raportimin e shitjeve të policave të sigurimit të punonjësve të punësuar në veprimtarinë minerare nga aksidentet në punë” 13/09/2019
12 Vendim nr. 181, 13/09/2019 Për miratimin e riemërimit të Drejtorit Ekzekutiv të shoqërisë “Bursa Shqiptare e Titujve ALSE” sh.a. 13/09/2019
12 Vendim nr. 180, 13/09/2019 Për miratimin e ndryshimit të buxhetit të vitit 2019 të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare 13/09/2019
12 Vendim nr. 179, 13/09/2019 Për miratimin e shoqërisë audituese “Mazars” sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare të shoqërisë së sigurimit “Albsig” sh.a., për vitin financiar që mbyllet në 31.12.2019 13/09/2019
12 Vendim nr. 178, 13/09/2019 Për miratimin e rinovimit të licencës të vlerësuesit të dëmeve në sigurime Z. Njazi Shehu 13/09/2019
12 Vendim nr. 177, 13/09/2019 Për miratimin e rinovimit të licencës të vlerësuesit të dëmeve në sigurime Z. Mamir Hodo 13/09/2019
12 Vendim nr. 176, 13/09/2019 Për miratimin e prospektit të emetuesit shoqëria “Banka Credins” sh.a., për ofertën private të emetimit të obligacioneve të konvertueshme në aksione 13/09/2019
12 Vendim nr. 175, 13/09/2019 Për miratimin e statutit të ndryshuar të shoqërisë “Bursa Shqiptare e Titujve ALSE” sh.a. 13/09/2019
12 Vendim nr. 174, 13/09/2019 Për miratimin e shoqërisë audituese “Grant Thornton” sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare të shoqërisë administruese WVP Fund Management Tirana sh.a. dhe fondit të investimeve WVP Top Invest për vitin financiar që mbyllet më 31.12.2019. 13/09/2019
12 Vendim nr. 173, 13/09/2019 për miratimin e shoqërisë audituese “Grant Thornton” sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare të SHAFP e SIK Credins Invest sh.a., fondit të pensionit Credins Pension dhe fondit të investimit Credins Premium për vitin financiar që mbyllet më 31.12.2019 13/09/2019