Akte Nënligjore

Rregullore nr. 108, datë 30.06.2021 “Për sipërmarrjet dhe nënfondet kryesore e furnizuese”.

Qëllimi i kësaj rregulloreje është përcaktimi i kërkesave për shoqëritë administruese të fondeve, depozitarët [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 30/06/2021
 

Rregullore nr. 107, datë 30.06.2021 “Mbi përmbajtjen, afatet kohore dhe formën e raporteve të Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive, Shoqërive Administruese dhe Depozitarëve”.

Kjo rregullore, ka për qëllim të përcaktojë rregullat lidhur me përmbajtjen, afatet kohore dhe formën e raportimit [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 30/06/2021
 

Rregullore nr. 106, datë 30.06.2021 “Mbi investimet, huadhënien dhe huamarrjen e sipërmarrjeve të licencuara të investimeve kolektive me ofertë publike”.

Qëllimi i kësaj rregulloreje është përcaktimi i kërkesave për investimet, huadhënien dhe huamarrjen e sipërmarrjeve [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 30/06/2021
 

Rregullore nr. 2, datë 27.01.2021 “Për funksionimin e sipërmarrjeve të investimeve kolektive të themeluara në Republikën e Shqipërisë nga shoqëritë administruese të fondeve dhe depozitarët”.

Qëllimi i kësaj rregulloreje është të përcaktojë kërkesat për veprimtarinë e sipërmarrjeve të [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 27/01/2021
 

Rregullore nr. 189, datë 16.12.2020 “Mbi pezullimin, mbylljen, marrjen në administrim dhe likuidimin e shoqërive administruese të fondeve, depozitarëve dhe sipërmarrjeve të investimeve kolektive me ofertë publike, si dhe mbi zëvendësimin e shoqërive administruese të fondeve dhe depozitarëve”.

Qëllimi i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rregullave mbi pezullimin, mbylljen, marrjen në administrim dhe likuidimin [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 16/12/2020
 

Rregullore nr. 156, datë 23.10.2020 “Për administrimin e riskut nga shoqëria administruese e fondeve”.

Objekti i kësaj rregulloreje, është përcaktimi i rregullave për organizimin dhe funksionimin e sistemit të administrimit [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 23/10/2020
 

Rregullore nr. 133, datë 30.09.2020 “Mbi komunikimin me investitorët”

Kjo rregullore ka si qëllim përcaktimin e kërkesave për dhënien e informacionit për investitorët nga shoqëria [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 30/09/2020
 

Rregullore nr. 132, datë 30.09.2020 “Për formën, llogaritjen dhe shumën e fondeve të veta që duhet të ketë detyrimisht shoqëria administruese e fondeve"

Kjo rregullore ka si objekt përcaktimin e formës, llogaritjes dhe shumës së fondeve të veta që duhet të ketë detyrimisht [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 30/09/2020
 

Rregullore nr. 112, datë 31.08.2020 “Për licencimin dhe rregullat shtesë të licencimit të shoqërive administruese të fondeve, depozitarëve të sipërmarrjeve të investimeve kolektive, licencimin dhe regjistrimin e sipërmarrjeve të investimeve kolektive të themeluara në Republikën e Shqipërisë”.

Kjo rregullore ka si qëllim përcaktimin e kërkesave për licencimin e shoqërive administruese të fondeve, depozitarëve [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 31/08/2020
 

Rregullore nr. 124, datë 21.06.2019 “Për disa kërkesa shtesë për aksionarët themelues, aksionarët ndikues si dhe anëtarin ekzekutiv të këshillit të administrimit të shoqërisë administruese të sipërmarrjeve të investimeve kolektive”.

Kjo rregullore ka si objekt përcaktimin e dokumentave shtesë për aksionarët themelues të shoqërisë administruese të [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 21/06/2019