Rregullore

Rregullore nr. 2, datë 27.01.2021 “Për funksionimin e sipërmarrjeve të investimeve kolektive të themeluara në Republikën e Shqipërisë nga shoqëritë administruese të fondeve dhe depozitarët”.

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 2
  Datë: 27/01/2021
 • Hyn në fuqi : 27/01/2021
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori:
 • Fusha: Tregu i Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive

Qëllimi i kësaj rregulloreje është të përcaktojë kërkesat për veprimtarinë e sipërmarrjeve të investimeve kolektive që duhet të zbatohen nga shoqëritë administruese të fondeve dhe depozitarët e licencuar, si dhe nga subjektet të cilave shoqëritë administruese të fondeve dhe depozitarët i kanë deleguar aktivitetet përgjegjëse. Kjo rregullore përcakton gjithashtu kërkesat për kategorizimin e klientëve dhe trajtimin e klientëve nga shoqëritë administruese të fondeve dhe agjentët e tyre të shitjes.
 

   Materiali i plotë