Rregullore

Rregullore nr. 132, datë 30.09.2020 “Për formën, llogaritjen dhe shumën e fondeve të veta që duhet të ketë detyrimisht shoqëria administruese e fondeve"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 132
  Datë: 30/09/2020
 • Hyn në fuqi : 30/09/2020
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori:
 • Fusha: Tregu i Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive

Kjo rregullore ka si objekt përcaktimin e formës, llogaritjes dhe shumës së fondeve të veta që duhet të ketë detyrimisht dhe në çdo kohë shoqëria administruese e fondeve.
 

   Materiali i plotë