Rregullore

Rregullore nr. 108, datë 30.06.2021 “Për sipërmarrjet dhe nënfondet kryesore e furnizuese”.

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 108
  Datë: 30/06/2021
 • Hyn në fuqi : 30/06/2021
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori:
 • Fusha: Tregu i Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive

Qëllimi i kësaj rregulloreje është përcaktimi i kërkesave për shoqëritë administruese të fondeve, depozitarët dhe shoqëritë audituese në lidhje me veprimtarinë e sipërmarrjeve dhe nënfondeve të licencuara kryesore dhe furnizuese.
 

   Materiali i plotë