Buletini Zyrtar: Viti [2007]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
5 Vendim nr. 5, 10/05/2007 Për miratimin e licencës si përfaqësues i tregtarit të licencuar për Shoqërinë “Posta Shqiptare” 10/05/2007
5 Vendim nr. 4, 10/05/2007 Për zgjerimin e licencës “Alpha Bank” si regjistër i letrave me vlerë të Qeverisë së R.Sh. 10/05/2007
5 Vendim nr. 3, 10/05/2007 Për miratimin e pjesëmarrjes influencuese të shoqërisë “Sigal Holding” sh.a, aksioner i vetëm i Shoqërisë së Sigurimit “Sigal Life” sh.a, si rezultat i transferimit të aksioneve dhe miratimin e ndryshimeve të statutit të Shoqërisë së Sigurimit “Sigal Life” sh.a. 10/05/2007
5 Vendim nr. 2, 10/05/2007 Për miratimin e pjesëmarrjes influencuese të Shoqërisë “Sigal Holding” sh.a, aksioner i vetëm i Shoqërisë së Sigurimit “Sigal” sh.a, si rezultat i transferimit të aksioneve dhe miratimin e ndryshimeve të statutit të Shoqërisë së Sigurimit “Sigal” sh.a. 10/05/2007
4 Vendim nr. 7, 25/04/2007 Për vendosjen e sanksionit administrativ ndaj Shoqërisë së Sigurimit “Eurosig” sh.a, për mosrespektim të primeve të sigurimit të detyrueshëm 25/04/2007
4 Vendim nr. 6, 25/04/2007 Për pranimin e tërheqjes së licencës të agjentit në sigurimin e jo-jetës në emër dhe për llogari të Shoqërisë “Insig” sh.a., Zj. Jorida Meta 25/04/2007
4 Vendim nr. 5, 25/04/2007 Mbi licencimin e agjentëve Thanas Koço, Qesar Gjoni dhe Gjylizana Ruzhdi Ibi, në sigurimin e jo-jetës në emër dhe për llogari të Shoqërisë “Insig” sh.a. 25/04/2007
4 Vendim nr. 4, 25/04/2007 Për revokimin e masës administrative ndaj Shoqërisë së Sigurimit “Interalbanian” sh.a, për ndalimin e shitjes së kontratave të reja të sigurimit të klasës 15 (Sigurimi i Garancisë) 25/04/2007
4 Vendim nr. 3, 25/04/2007 Për miratimin e pjesëmarrjes influencuese të Shoqërisë “Aspis Holding Public Company LTD” në Shoqërinë e Sigurimit “Interalbanian” sh.a, nga shitja 51% e aksioneve dhe miratimin e ndryshimit të statutit të Shoqërisë së Sigurimit “Interalbanian” sh.a. 25/04/2007
4 Vendim nr. 2, 25/04/2007 Për miratimin e pjesëmarrjes influencuese të aksionarit person juridik “Euro-Alba” sh.a në Shoqërinë “Eurosig” sh.a., si rezultat i rritjes së fondit të garancisë dhe miratimin e ndryshimeve të statutit të Shoqërisë së Sigurimit “Eurosig” sh.a. 25/04/2007