Buletini Zyrtar: Viti [2007]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
4 Vendim nr. 9, 05/04/2007 Për miratimin e logos së Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare 05/04/2007
4 Vendim nr. 8, 05/04/2007 Për provigjonet teknike të Shoqërisë së Sigurimit “Intersig” sh.a. 05/04/2007
4 Vendim nr. 7, 05/04/2007 Për miratimin e ekspertit kontabël te autorizuar “Deloitte Albania” sh.p.k, për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2006, të Shoqërisë së Sigurimeve “Sigal Life” sh.a. 05/04/2007
4 Vendim nr. 6, 05/04/2007 Për miratimin e ekspertit kontabël të autorizuar “Deloitte Albania” sh.p.k, për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2006, të Shoqërisë së Sigurimeve “Sigal” sh.a. 05/04/2007
4 Vendim nr. 5, 05/04/2007 Për rinovimin e licencës si përfaqësues i tregtarit të licencuar për përfaqësuesit e Shoqërisë “Banka Kombëtare Tregtare”. 05/04/2007
4 Vendim nr. 4, 05/04/2007 Për miratimin e licencës Shoqërisë “Kapital Invest” sh.a, si tregtar letrash me vlerë të Qeverisë në bursë dhe në tregun me pakicë dhe të përfaqësuesit të tregtarit 05/04/2007
4 Vendim nr. 3, 05/04/2007 Për miratimin e licencës si tregtar letrash me vlerë të Qeverisë në tregun me pakicë për Shoqërinë “Posta Shqiptare”. 05/04/2007
4 Vendim nr. 2, 05/04/2007 Për miratimin e raportit të aktivitetit vjetor Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare 05/04/2007
3 Vendim nr. 19, 21/03/2007 Për miratimin e provigjoneve teknike e matematike të Shoqërisë së Sigurimit “Insig” sh.a. 21/03/2007
3 Vendim nr. 18, 21/03/2007 Për miratimin e shtesës mbi pagë të punonjësve të TI 21/03/2007