Buletini Zyrtar: Viti [2007]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
12 Vendim nr. 18, 17/12/2007 Për miratimin e ndryshimeve në statutin e Shoqërisë së Sigurimit “Sicred” sh.a. 17/12/2007
12 Vendim nr. 17, 17/12/2007 Për miratimin e ndryshimeve në statutin e Shoqërisë së Sigurimit “Intersig” sh.a. 17/12/2007
12 Vendim nr. 15, 17/12/2007 Për miratimin e anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës të Shoqërisë së Sigurimit “Sigma” sh.a. 17/12/2007
12 Vendim nr. 14, 17/12/2007 Për refuzimin e ekspertit kontabël të autorizuar “A.S.I.E” sh.p.k, për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2007, të Shoqërisë së Sigurimit “Eurosig” sh.a. 17/12/2007
12 Vendim nr. 13, 17/12/2007 Për miratimin e ekspertit kontabël të autorizuar “Deloitte Albania” sh.p.k, për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2007, të Shoqërisë së Sigurimit “Albsig” sh.a. 17/12/2007
12 Vendim nr. 12, 17/12/2007 Për miratimin e ekspertit kontabël të autorizuar “Deloitte Albania” sh.p.k, për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2007, të Shoqërisë së Sigurimit “Atlantik” sh.a. 17/12/2007
12 Vendim nr. 11, 17/12/2007 Për miratimin e ekspertit kontabël të autorizuar “Deloitte Albania” sh.p.k, për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2007, të Shoqërisë së Sigurimit “Sicred” sh.a. 17/12/2007
12 Vendim nr. 10, 17/12/2007 Për një ndryshim në Rregulloren “Për ekspertët kontabël të autorizuar të shoqërive të sigurimit” 17/12/2007
12 Vendim nr. 9, 17/12/2007 Për një ndryshim në Vendimin e Bordit për miratimin e formatit të licencës për ushtrim veprimtarie si agjent në sigurime 17/12/2007
12 Vendim nr. 8, 17/12/2007 Mbi marrjen e masave për korrigjimin e situatës problematike që paraqitet në tregun e sigurimit të detyrueshëm MTPL 17/12/2007