Buletini Zyrtar: Viti [2007]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
11 Vendim nr. 8, 21/11/2007 Për miratimin e procedurës së brendshme për trajtimin e elementeve të një kontrate sigurimi 21/11/2007
11 Vendim nr. 7, 21/11/2007 Për miratimin e kushteve të përgjithshme dhe të veçanta të kontratës së sigurimit të shëndetit 21/11/2007
11 Vendim nr. 6, 21/11/2007 Për pranimin pjesërisht të ankimit administrativ dhe ndryshimin e Vendimit nr. 5, datë 3.10.2007 të Bordit të AMF 21/11/2007
11 Vendim nr. 5, 21/11/2007 Për mospranimin e ankimit administrativ dhe lënien në fuqi të Vendimit nr. 5, datë 3.12.2007 të Bordit të AMF 21/11/2007
11 Vendim nr. 4, 21/11/2007 Për revokimin e sanksionit me gjobë ndaj Drejtorit të Përgjithshëm dhe Zv/Drejtorit të Drejtorit të Shoqërisë së Sigurimit “Insig” 21/11/2007
11 Vendim nr. 3, 21/11/2007 Për një ndryshim në Rregulloren “Për mbikëqyrjen dhe kontrollin financiar të instituteve private të pensioneve suplementare” 21/11/2007
11 Vendim nr. 2, 21/11/2007 Për miratimin e Udhëzimit “Për procedurat e inspektimit në subjektet financiare jo-bankare”. 21/11/2007
10 Vendim nr. 7, 30/10/2007 Për miratimin e ndryshimeve në statutin e Shoqërisë së Sigurimit “Albsig” sh.a. 30/10/2007
10 Vendim nr. 6, 30/10/2007 Për rinovimin e afatit të punësimit part time të shoferit të administratës. 30/10/2007
10 Vendim nr. 5, 30/10/2007 Për miratimin e licencës për ushtrim veprimtarie si agjent në sigurime. 30/10/2007