Buletini Zyrtar: Viti [2007]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
9 Vendim nr. 10, 03/10/2007 Mbi marrjen e masave administrative të propozuara si rezultat i konstatimeve nga shitja e policave të sigurimit të detyrueshëm 03/10/2007
9 Vendim nr. 9, 03/10/2007 Mbi marrjen e masave administrative të propozuara si rezultat i konstatimeve nga shitja e policave të sigurimit të detyrueshëm 03/10/2007
9 Vendim nr. 8, 03/10/2007 Mbi marrjen e masave administrative të propozuara si rezultat i konstatimeve nga shitja e policave të sigurimit të detyrueshëm 03/10/2007
9 Vendim nr. 7, 03/10/2007 Mbi marrjen e masave administrative të propozuara si rezultat i konstatimeve nga shitja e policave të sigurimit të detyrueshëm 03/10/2007
9 Vendim nr. 6, 03/10/2007 Mbi marrjen e masave administrative të propozuara si rezultat i konstatimeve nga shitja e policave të sigurimit të detyrueshëm 03/10/2007
9 Vendim nr. 5, 03/10/2007 Mbi marrjen e masave administrative të propozuara si rezultat i konstatimeve nga shitja e policave të sigurimit të detyrueshëm 03/10/2007
9 Vendim nr. 4, 03/10/2007 Për miratimin e Udhëzimit “Mbi parimet dhe rregullat e përgjithshme të sigurisë së informacionit” 03/10/2007
9 Vendim nr. 3, 03/10/2007 Për miratimin e Rregullores “Për regjistrin elektronik online të shitjeve të sigurimit të detyrueshëm motorik” 03/10/2007
8 Vendim nr. 15, 30/08/2007 Për miratimin e projektplanit financiar për vitin 2008 të AMF 30/08/2007
8 Vendim nr. 14, 30/08/2007 Për miratimin e planit financiar të rishikuar për vitin 2007 të AMF 30/08/2007