Buletini Zyrtar: Viti [2007]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
8 Vendim nr. 3, 30/08/2007 Për miratimin e projektvendimit të Këshillit të Ministrave për kriteret dhe procedurat e licencimit të vlerësuesve të dëmeve në sigurime. 30/08/2007
7 Vendim nr. 13, 13/07/2007 Për shpërblimin e disa punonjësve të AMF 13/07/2007
7 Vendim nr. 12, 13/07/2007 Për miratimin e ndryshimit të statutit të Shoqërisë së Sigurimit “Interalbanian” sh.a. 13/07/2007
7 Vendim nr. 11, 13/07/2007 Për zgjatjen e afatit të licencës si treg i letrave me vlerë. 13/07/2007
7 Vendim nr. 10, 13/07/2007 Për propozimin e ndryshimeve në Ligjin nr. 9267, datë 29.07.2004 “Për veprimtarinë e sigurimit, të risigurimit dhe ndërmjetësimit në sigurime dhe risigurime.” i ndryshuar, në Ligjin nr. 8080, datë 1.03.1996 “Për letrat me vlerë” i ndryshuar dhe në Ligjin nr. 7943, datë 1.6.1995, “Për pensionet suplementare dhe institutet private të pensioneve” i ndryshuar. 13/07/2007
7 Vendim nr. 9, 13/07/2007 Për blerjen e shërbimit të konsulencës juridike 13/07/2007
7 Vendim nr. 8, 13/07/2007 Mbi marrjen e masave administrative ndaj Shoqërisë së Sigurimit “Sigma” sh.a. 13/07/2007
7 Vendim nr. 7, 13/07/2007 Mbi marrjen e masave administrative ndaj Shoqërisë së Sigurimit “Sigal” sh.a. 13/07/2007
7 Vendim nr. 6, 13/07/2007 Mbi marrjen e masave administrative ndaj Shoqërisë së Sigurimit “Interalbanian” sh.a. 13/07/2007
7 Vendim nr. 5, 13/07/2007 Mbi marrjen e masave administrative ndaj Shoqërisë së Sigurimit “Intersig” sh.a. 13/07/2007